poniedzia??ek, 4 kwietnia 2011

Przegl??d sp????ek gie??dowych kwiecie?? 2011

Dzi?? kolejny odcinek serii.W sp????kach gie??dowych du??o si?? dzieje. Zobaczmy, w kt??re sp????ki warto zainwestowa?? w kwietniu.

pi??tek, 1 kwietnia 2011

Podsumowanie marca 2011

Marzec ju?? za nami. Cho?? dzi?? Prima Aprilis, to wcale nie ??art. Podsumujmy dokonania inwestycyjne portfela ca??kiem na powa??nie.


Kapita?? pocz??tkowy: 1 500 z?? (wrzesie?? 2009 r.)
Zainwestowany kapita??: 10 280,70 z??

Warto???? razem: 12 183,28 z??

Akcje: 876,35 z??
Kredyt Inkaso 30 akcji 424,50 z??
Sanok 35 akcji 451,85 z??

Akcje New Connect: 2 229,54 z??
BioMaxima 35 akcji 257,25 z??
Ekopol G??rno??l??ski 60 akcji 265,79 z??
Invest - Remex 800 akcji 360,00 z??
Mabion 30 akcji 387,00 z??
Orze?? Opony 150 akcji 730,50 z??
Plasma System 20 akcji 229,00 z??

Certyfikaty strukturyzowane: 454,00 z??
RCSDXA0412 2 certyfikaty 454,00 z??

Fundusze inwestycyjne: 2 520,95 z??
UniDolar Obligacje 580,20 z??
Pko Skarbowy 311,28 z??
UniKorona Pieni????ny 311,63 z??
UniObligacje Nowa Europa 298,69 z??
Idea Obligacje 1 019,15 z??

Waluty: 1 090,60 z??
201,77 - lokata jednodniowa
70 w got??wce

Got??wka: 5011,84 z??


Do portfela do??o??y??em 300 z?? i 70 . Tym sposobem portfel przebi?? granic?? 12 000 z?? i stale ro??nie. Marzec by?? bardzo dobry i obfitowa?? w emocje. Rzu??my okiem na szczeg????y.

czwartek, 31 marca 2011

Sytuacja sp????ek portfelowych po IV Q 2010

Sp????ki gie??dowe opublikowa??y ju?? wyniki za IV kwarta??. Rzu??my okiem na liczby i sprawd??my, jak radz?? sobie moje sp????ki portfelowe.


Post jest o tyle ciekawy, ??e wyniki s?? dla mnie bardzo dobre.

poniedzia??ek, 7 marca 2011

Przegl??d sp????ek gie??dowych marzec 2011

Dzi?? chcia??bym zapocz??tkowa?? now?? seri?? post??w. Co miesi??c b??d?? pisa?? o ciekawych sp????kach, kt??re mog?? da?? (szybko i du??o) zarobi?? lub wr??cz przeciwnie. Mam nadziej??, ??e seria si?? przyjmie i przyniesie wiele korzy??ci. Licz?? te?? na komentarze.


A wi??c kt??re sp????ki dadz?? zarobi?? w tym miesi??cu?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...